Warunki

Hašpl a.s.

Warunki
firmy Hašpl as
do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym  https://www.haspl.cz
 

1.Przepisy wstępne
2.Przedmiot stosunku umownego
3.Sposób zamawiania, akceptacja zamówienia
4.Cena zakupu i warunki płatności
5.Koszty związane z transportem towarów i opakowań
6.Dostawa towarów
7.Odpowiedzialność za wady
8.Gwarancja
9.Nabycie tytułu prawnego i przeniesienie ryzyka uszkodzenia
10.Polityka prywatności
11.Prawo autorskie
12.Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
13.Inne prawa i obowiązki
14.Przepisy końcowe
 

 

1. Przepisy wstępne
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Hašpl as, IČ: 27466663, z siedzibą pod adresem Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí, zarejestrowane w rejestrze handlowym w Sądzie Okręgowym w Hradcu Králové w sekcji B, akt nr 2417 (zwanej dalej „Hašpl”) prawa i obowiązki stron powstałe w związku z umową kupna zawartą między sprzedawcą a indywidualnymi kupującymi za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy działa pod adresem internetowym https://www.haspl.cz

1.2 Interpretacja warunków:
GTC: ogólne warunki handlowe Hašpl as
e-shop: e-shop: Hašpl as strona internetowa
e-sklepu: http://www.haspl.cz/
sprzedawca: firma handlowa Hašpl jako
nabywca konsument: kupujący niebędący przedsiębiorcą
Kupujący Przedsiębiorca: Kupujący jest osobą fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie ustawy o licencjonowaniu handlu lub innym specjalnym prawie, a także instytucji i organizacji państwowych.
towary: towary oferowane odpowiednio. sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej e-sklepu.

1.3 OWS w różny sposób regulują prawa i obowiązki nabywców konsumentów, a inaczej kupujących przedsiębiorców.

1.4 Stosunki prawne między sprzedającym a kupującym reguluje GBC, kodeks cywilny nr 89/2012 Coll., Ustawa o ochronie konsumentów nr 634/1992 Coll. i inne powiązane przepisy.

1.5 Stosunki prawne między sprzedającym a kupującym przedsiębiorcą reguluje GBC, Kodeks cywilny nr 89/2012 Coll., The Business Corporations Act nr 90/2012 Coll. i inne powiązane przepisy.

1.6 W przypadku różnych praw i obowiązków nabywców konsumentów i nabywców przedsiębiorców, są one regulowane inaczej w OWU poniżej.

1.7 W przypadku tych samych praw i obowiązków dla nabywców konsumentów i nabywców przedsiębiorców zwane są one dalej łącznie nabywcami.

1.8 OWS stanowią integralną część każdej umowy zakupu zawieranej elektronicznie na stronie internetowej e-sklepu.

1.9 Umowa zakupu zawierana jest w języku czeskim. Sprzedawca archiwizuje zawartą umowę zakupu przez okres co najmniej dwóch lat od jej zawarcia, ale nie dłużej niż przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa. Umowa zakupu nie jest dostępna dla osób trzecich. Jeżeli Kupujący Sprzedawcy zażąda drogą elektroniczną lub telefoniczną przesłania zarchiwizowanej Umowy zakupu, Sprzedawca zrobi to bez zbędnej zwłoki i prześle ją na adres e-mail Kupującego. Informacje o poszczególnych etapach technicznych prowadzących do zawarcia umowy kupna wynikają z postanowień niniejszych OWU.

1.10 Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i jest zobowiązany do wystawienia dokumentu podatkowego (faktury) dla każdego przyjętego zamówienia.

 

2. Przedmiot stosunku umownego
Przedmiotem stosunku umownego między sprzedawcą z jednej strony a nabywcą z drugiej strony jest sprzedaż towarów. Lista oferowanych towarów znajduje się na stronie sklepu internetowego.

 

3. Sposób zamawiania, przyjęcie zamówienia
3.1 Strona sklepu internetowego zawiera listę (katalog) towarów, która jest ofertą zawarcia umowy zakupu, a jednocześnie propozycją dostawy towarów po określonej cenie zakupu.

3.2 Kupujący jest uprawniony do zamówienia towarów z tego katalogu w dowolnym momencie za pośrednictwem e-sklepu. Kupujący zobowiązany jest podać w zamówieniu swój kontaktowy adres e-mail. Dopóki potwierdzenie zamówienia nie jest wiążące, kupujący jest uprawniony do sprawdzenia i zmiany danych wejściowych określonych w zamówieniu. Dane przekazane przez kupującego w zamówieniu są uważane za kompletne, poprawne i wiążące do celów stosunku umownego stron umowy kupna.

3.3 Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia odbioru zamówienia kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na swój adres e-mail wskazany w zamówieniu.

3.4 Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym (umowa kupna) powstaje w momencie otrzymania zamówienia przez sprzedającego.
Umowa kupna nie zostaje zawarta, jeżeli zamówione towary są wyprzedane, zanim kupujący zaakceptuje ofertę lub jeśli sprzedawca straci zdolność do wykonania. W takim przypadku sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu zamówionego towaru. Sprzedawca poinformuje kupującego o tej sytuacji bez zbędnej zwłoki na swój adres e-mail i zaproponuje rozwiązanie zastępcze.

3.5 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z wykorzystaniem tych środków ponosi sam Kupujący.

 

4. Cena zakupu i warunki płatności
4.1 Kupujący otrzymuje towar za cenę obowiązującą w momencie składania zamówienia. Prawidłowe ceny są wymienione bezpośrednio dla konkretnego produktu. Cena ta zostanie podana w zamówieniu oraz w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia. Ceny towarów podane są w koronach czeskich i walutach obcych, bez VAT i VAT.

4.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zakupu. Jeżeli taka zmiana nastąpi w okresie od realizacji zamówienia do dostawy (dostawy) zamówionego towaru, zawsze obowiązuje cena zakupu określona w zamówieniu.

4.3 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy wraz z ceną zakupu również kosztów związanych z dostawą towarów określonych w art. 5 OWS.

4.4 Zamawiając towary, kupujący wybiera jedną z następujących metod dostawy i metody płatności za cenę zakupu i koszty dostawy:

a) w  punkcie dostawy sprzedającego kupujący dokonuje płatności gotówkowej po otrzymaniu towaru

b) na dostawy do miejsca wskazanego przez kupującego w kolejności - kupujący dokonuje płatności gotówką przy odbiorze,

c) przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy. Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu kwoty na koncie. Kupujący wypełnia obowiązek zapłaty ceny zakupu w momencie zaksięgowania ceny zakupu na koncie sprzedawcy.

4.5 Jeżeli kupujący nie dokona płatności w sposób określony w pkt 4 lit. a). c) niniejszego artykułu w terminie 5 dni od terminu płatności określonego na fakturze pro forma sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu odstąpienie od umowy drogą elektroniczną, podając przyczynę odstąpienia.

 

5. Koszty związane z transportem towarów i opakowań
5.1 Sprzedawca jest zobowiązany do zapakowania towaru w opakowanie ochronne w zwykły sposób dla danego środka transportu, aby zapobiec uszkodzeniu towaru.

5.2 Przy zamawianiu towarów kupujący wybiera jedną z następujących metod dostawy:

a) osobista dostawa towarów w  punkcie odbioru Sprzedawcy

(b) dostawa towarów za pośrednictwem usługi spedycyjnej . Przy zamówieniach powyżej 5000, - bez VAT (6050, - z VAT) wysyłka nie jest pobierana. W przypadku klientów hurtowych kwota bezpłatnej wysyłki jest indywidualna.

 

6. Dostawa towarów
6.1 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu jako miejsce dostawy. Kupujący jest zobowiązany do przejęcia zamówionego towaru. Jeśli kupujący nie przejmie towaru w momencie dostawy, sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu.

6.2 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego powtarzana jest dostawa towarów lub dostawa w sposób inny niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty związanych z tym zwiększonych kosztów.

6.3 Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania i potwierdzenia, że ​​przesyłka została nienaruszona, lub wskazania stwierdzonych wad. W przypadku naruszenia paczki, co wskazuje na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Wszelkie późniejsze reklamacje dotyczące naruszenia pakietu nie będą brane pod uwagę.

6.4 Sprzedawca dostarcza towar jak najszybciej, w zależności od dostępności i możliwości operacyjnych. Towar, który jest wymieniony w katalogu „w magazynie”, jest zazwyczaj dostarczany w ciągu 2 dni roboczych:
- od zaksięgowania ceny zakupu na rachunku sprzedawcy w przypadku płatności bezgotówkowej z góry
- od przyjęcia zamówienia gotówką przy odbiorze.

6.5 W przypadku, gdy nie jest możliwe dostarczenie zamówionego towaru w wyżej wymienionym terminie, sprzedawca jest obowiązany poinformować kupującego bez zbędnej zwłoki i zaproponować mu późniejszą dostawę towaru. Jeżeli kupujący nie zgadza się na późniejszą dostawę towarów, ma prawo odstąpić od umowy.

6.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie towaru spowodowanym przez przewoźnika.

 

7. Odpowiedzialność za wady
7.1 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru w ilości, jakości i projekcie określonym w umowie kupna. W przypadku naruszenia tych obowiązków towary są wadliwe.

7.2 Prawo kupującego z tytułu wadliwego wykonania stanowi wadę, którą mają towary przy przenoszeniu ryzyka uszkodzenia na kupującego, nawet jeśli stanie się to widoczne później. Prawo Kupującego zostanie również stwierdzone przez późniejszą wadę spowodowaną przez Sprzedawcę z naruszeniem jego zobowiązania.

7.3 Kupujący nie ma prawa do wadliwego wykonania, jeżeli jest to wada, którą musiał rozpoznać ze zwykłą uwagą już przy zawarciu umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zapewnił go wyraźnie, że towary są wolne od wad lub jeśli wada przebiegła w sposób sprytny.

7.4 Kupujący powinien, w miarę możliwości, skontrolować towary, jak tylko ryzyko uszkodzenia przejdzie na towary i ustalić ich właściwości i ilość.

7.5 Warunki prawidłowego roszczenia:

7.5.1 W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancji Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji bez zbędnej zwłoki po jej wykryciu
- osobiście lub na piśmie, w Hašpl as, Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí, lub
- na piśmie za pomocą formularza pod adresem http://www.haspl.cz/reklamace/.
W reklamacji kupujący podaje przyczynę (opis wady) i wyraźnie wskazuje wadę.
Sprzedawca jest obowiązany przekazać Kupującemu protokół reklamacyjny niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji - potwierdzenie, kiedy Kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji wymaga Kupujący. Jeżeli Kupujący nie określi w reklamacji, jaki sposób rozstrzygnięcia reklamacji jest wymagany, Sprzedawca oświadczy w Protokole reklamacyjnym, że Kupujący nie określił sposobu rozpatrzenia reklamacji i jednocześnie pouczy go zgodnie z ust. 7 i 8 niniejszego artykułu. W przypadku reklamacji osobistej protokół reklamacyjny wydawany jest niezwłocznie, w inny sposób reklamacja wysyłana jest do kupującego drogą mailową.

7.5.2 W celu prawidłowego złożenia reklamacji konieczne jest, aby kupujący w tym samym czasie co reklamacja ze sprzedawcą przekazał towar w Hašpl as, Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí, lub wysłał go na ten adres bez zbędnej zwłoki po złożeniu reklamacji do sprzedawcy w opakowaniu jego uszkodzenie podczas transportu, czyste i kompletne.
Towar objęty reklamacją nie może zostać wysłany do sprzedawcy za pobraniem - taka przesyłka nie zostanie przyjęta i nie będzie uważana za wysyłkę towaru.

7.5.3 Wraz z reklamowanym towarem kupujący jest zobowiązany do przekazania go odpowiednio. wyślij mu kopię dowodu zakupu, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup towaru ze sprzedawcą i przekaż jego kontakt w celu wysłania wiadomości e-mail lub telefonu. Jednocześnie sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania sprzedawcy o adresie, na który towary powinny zostać zwrócone po reklamacji, lub o rachunku bankowym, na którym należy zapłacić wymaganą zniżkę lub zwrócić cenę zakupu.

7.5.4 W przypadku, gdy kupujący nie zgłosi roszczenia w sposób opisany powyżej, nie będzie on uprawniony do wadliwego wykonania.

7.6 Sprzedawca lub pracownik upoważniony przez Sprzedawcę podejmie decyzję w sprawie roszczenia niezwłocznie, w bardziej skomplikowanych przypadkach, w ciągu trzech dni roboczych od daty prawidłowego zgłoszenia. Okres ten nie obejmuje rozsądnego czasu w zależności od rodzaju produktu potrzebnego do fachowej oceny wady.

7,7 W przypadku wadliwego wykonania istotnego naruszenia umowy, kupujący ma prawo
: a) w celu wyeliminowania defektów w dostawie nowych towarów wolny od wad lub dostarczenia brakujących towarów,
b) lub w celu wyeliminowania naprawę wad,
c) lub w rozsądnym zniżki na cenę zakupu,
d) lub rezygnacji z umowy.
Wybór prawa nie może zostać zmieniony przez Kupującego bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący poprosił o naprawę wady, która okaże się nieusuwalna. Jeżeli Sprzedawca nie usunie wad w terminie określonym w pkt 12 niniejszego artykułu lub jeśli Kupujący powiadomi Kupującego, że nie usunie wad, Kupujący może zażądać rozsądnej obniżki ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Jeżeli kupujący nie określi w reklamacji, jakie prawo wybrał i nie zrobi tego bez zbędnej zwłoki po poinformowaniu go o swoich prawach wynikających z protokołu reklamacyjnego, może dochodzić prawa do wady tylko zgodnie z pkt 8 niniejszego artykułu.

7.8 Jeżeli wadliwe wykonanie jest nieznacznym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo
a) usunąć wadę,
b) lub rozsądną zniżkę od ceny zakupu.
Do czasu skorzystania przez kupującego z prawa do rabatu na cenę zakupu lub odstąpienia od umowy, sprzedawca może dostarczyć brakujące elementy lub naprawić wadę prawną. Inne wady może usunąć wybrany przez siebie sprzedawca poprzez naprawę towaru lub dostarczenie nowego towaru. Jeżeli Sprzedawca nie usunie wady towaru w terminie określonym w pkt 12 niniejszego artykułu lub odmówi usunięcia wady, Kupujący może dochodzić rabatu od ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić wyboru bez zgody sprzedawcy.

7,9 Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowych towarów, jeżeli nie może zwrócić towarów w stanie, w którym je otrzymano. Nie dotyczy to:
a) jeśli warunek został zmieniony w wyniku kontroli wad,
b) lub jeśli kupujący wykorzystał towar przed wykryciem wady,
c) lub jeśli kupujący nie spowodował zwrotu towaru
d) lub jeśli kupujący sprzedał towar przed wykryciem wady, zużył go lub zmienił podczas normalnego użytkowania; jeżeli zostało to zrobione tylko częściowo, kupujący zwróci sprzedającemu to, co może zwrócić, i zapewni sprzedawcy rekompensatę w zakresie, w jakim skorzystał z użytkowania towarów.

7.10 Jeżeli kupujący dochodzi prawa do wadliwego wykonania i jego roszczenie jest uzasadnione, jest on również uprawniony do zwrotu kosztów faktycznie poniesionych przy wykonywaniu tego prawa. Kupujący musi jednak skorzystać z prawa do zwrotu kosztów, które zostały rozsądnie poniesione w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym można skrytykować wadę towaru.

7.11 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, jeżeli
nabywca towarów uszkodzonych, gdy użył sprzeczne z celem, dla którego towary zostały wyprodukowane,
towary są uszkodzone mechanicznie
nabywcy towarów niezręcznie naprawiony, zainstalowany, ona traktuje go i służył mu,
zmieniając właściwości towarów należnych jego zużycie, gdy kupujący użył go nadmiernie lub użyto niezgodnie z warunkami określonymi w instrukcjach i karcie gwarancyjnej,
kupujący nie utrzymywał ani nie konserwował właściwie
towarów, kupujący zmienił parametry towarów,
towary zostały uszkodzone przez klęskę żywiołową
.

7.12 Sprzedawca jest zobowiązany do uregulowania roszczenia w ciągu 30 dni od daty prawidłowego roszczenia, chyba że uzgodniono to z kupującym na dłuższy okres. Daremne wygaśnięcie tego okresu uznaje się za poważne naruszenie umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Kupującemu potwierdzenia terminu i sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu jej trwania, po rozstrzygnięciu reklamacji.
W przypadku odrzucenia reklamacji sprzedawca jest zobowiązany uzasadnić swoją decyzję na piśmie.
Sprzedawca prześle potwierdzenie rozstrzygnięcia reklamacji wraz z reklamowanym towarem na adres podany w reklamacji.

 

8. Gwarancja
8.1 W przypadku zakupu towaru przez konsumenta sprzedawca oświadcza, że ​​okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
W przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę sprzedawca oświadcza, że ​​okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez kupującego.

8.2 Kupującemu nie przysługuje gwarancja, jeżeli wada spowodowana przeniesieniem ryzyka uszkodzenia towaru na Kupującego spowodowała zdarzenie zewnętrzne. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca spowodował wadę.

8.3 Niniejsza gwarancja dotyczy tylko czeskich nabywców.

 

9. Nabycie prawa własności i przeniesienie ryzyka uszkodzenia
9.1 Kupujący nabywa tytuł własności do towarów, płacąc pełną cenę zakupu i koszty związane z dostawą towarów.

9.2 Ryzyko uszkodzenia przechodzi na kupującego z chwilą otrzymania towaru. Ten sam rezultat występuje, jeśli kupujący nie przejmie towaru, chociaż sprzedawca pozwolił mu się go pozbyć.

 

10. Ochrona danych osobowych
10.1 Informacje o prywatności tutaj.

11. Prawo autorskie
11.1 Wszystkie teksty, obrazy, pliki audio i inne pliki danych oraz projekt stron e-sklepu są chronione ustawą nr 121/2000 Coll., Ustawą o prawie autorskim.

11.2 Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy materiałów tych nie można kopiować, powielać, modyfikować ani rozpowszechniać w żadnej formie. Nieautoryzowane użycie materiałów ze strony sklepu internetowego będzie rozumiane jako naruszenie prawa i nieupoważniona ingerencja w prawa autorskie i prawa własności sprzedawcy.

 

12. Prawo konsumenta kupującego do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
12.1 Kupujący konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, w przypadku
: a) umowy zakupu, daty otrzymania towaru,
b) porozumienie z przedmiotem kilku rodzajów towarów lub dostawy z kilku części, z odbioru końcowego dostawy towarów, lub
c) umowy z obiektu jest regularną, powtarzalną dostawą towarów od daty otrzymania pierwszej dostawy towarów.
Na początku tego okresu nie ma znaczenia, czy towary zostały przejęte przez konsumenta, czy przez wyznaczoną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

12.2 Odstąpienie od umowy musi być dokonane na piśmie i wysłane lub przekazane sprzedawcy Hašpl as, IČ: 27466663, z siedzibą pod adresem Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí na następujący adres: Hašpl as, Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí.

12.3 W odstąpieniu konsument będący konsumentem jest zobowiązany podać numer zamówienia, datę zamówienia oraz to, czy chce zwrócić pieniądze w sposób inny niż sposób zapłaty. Jeśli kupujący nie określi metody zwrotu pieniędzy podczas wypłaty, ale określi dane bankowe, sprzedawca rozważy zgodę kupującego na zwrot pieniędzy za pomocą przelewu bezgotówkowego na to konto.

12.4 Kupujący konsument może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od umowy, który jest dostępny do pobrania w sekcji Dokumenty strony internetowej e-sklepu - patrz link https://www.haspl.pl/soubory-ke-stazeni/ . Kupujący może wypełnić ten formularz i przesłać go elektronicznie na adres e-mail sprzedającego haspl@haspl.cz . W takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany do potwierdzenia jego otrzymania. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy wysłać wycofanie przed końcem odpowiedniego okresu określonego w pkt 12.1.

 

12.5 Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, prześle lub przekaże sprzedającemu Hašpl as, ID: 27466663, z siedzibą pod adresem Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí, wszystkie towary otrzymane od niego do Hašpl as, Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí, bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście dni po wycofaniu.

12,6 Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście dni po odstąpieniu, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty związane z dostawą towarów. Obowiązek ten nie dotyczy kosztów poniesionych w wyniku wyboru przez konsumenta sposobu dostawy innego niż standardowa metoda dostawy oferowana przez sprzedającego. Jeżeli Kupujący nie zwrócił Sprzedawcy Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do zwrotu wszystkich płatności dopiero po otrzymaniu zwróconego towaru lub po udowodnieniu, że Kupujący wysłał towar.
Sprzedawca użyje tych samych środków płatniczych, których użył Kupujący do zwrotu pieniędzy, chyba że Kupujący wyraźnie określi inaczej. Jeżeli Kupujący Konsument określi inną metodę zwrotu, Sprzedawca nie będzie wymagać od Kupującego zwrotu Kupującemu żadnych dodatkowych kosztów.

12,7 Bezpośrednie koszty zwrotu towarów (tj. Koszty inne niż koszty dostawy), jeżeli towarów nie można zwrócić zwykłą pocztą ze względu na ich charakter (rozmiar), ponosi nabywca. Maksymalne koszty szacowane są na 5000 CZK.

12,8 Zwracany towar musi być nieuszkodzony i odpowiednio zapakowany, aby można go było odsprzedać. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru w wyniku obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i cechami towarów, w tym ich funkcjonalnością. W przypadku zwrotu uszkodzonego towaru Sprzedawca jest uprawniony do żądania rozsądnego odszkodowania od Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia odszkodowawczego z roszczeniem konsumenta o zwrot ceny zakupu.

 
13. Inne prawa i obowiązki
13.1 Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna.

13.2 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na handel. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Coll., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

 
14. Postanowienia końcowe
14.1 W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie OWH okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia zachowają ważność.

14.2 Sprzedawca może zmienić lub zmienić treść OWU. Przepis ten nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w dniu wejścia w życie poprzedniej wersji GBTC.

14,3 Wysyłając zamówienie, Kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z GBC Sprzedającego i wyraża zgodę.

14.4 W interesie Umawiających się Stron leży rozstrzygnięcie każdej skargi w drodze porozumienia pozasądowego. Jeśli kupujący uważa, że ​​sprzedawca naruszył jego prawa, może skierować skargę do sprzedawcy za pośrednictwem adresu e-mail haspl@haspl.cz. W oparciu o przesłaną reklamację Sprzedawca przeprowadzi wewnętrzne dochodzenie i ustali odpowiednie okoliczności związane ze sprawą. Sprzedawca przesyła Kupującemu raport z wynikiem zapytania na jego adres e-mail w ciągu 15 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy sprzedawca odkryje błąd z jego strony, zaproponuje kupującemu środek zaradczy w tym raporcie. W przypadku gdy konsument kupujący zaakceptuje środek zaradczy, sprawa zostaje rozstrzygnięta po obu stronach. Jeśli kupujący nie zaakceptuje go i nie dojdzie do wzajemnego porozumienia, Kupujący konsument może złożyć skargę do czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej. W przypadku gdy Strony nie osiągną polubownego rozwiązania sporu, każda z nich może zwrócić się do właściwego sądu.

14.5 Sprzedawca jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu postępowania zamieszczonego na stronie sklepu internetowego - patrz: http://www.haspl.cz/kodex-chovani/.

14,6 Relacje i wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa Republiki Czeskiej i będą rozstrzygane przez sądy Republiki Czeskiej. Pozostaje to bez uszczerbku dla przypadków, w których nabywca konsumenta zwykle zamieszkuje w kraju innym niż Republika Czeska, a wybór prawa lub wniosek sądu nie będzie dozwolony.

14,7 Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem 1.2.2018.

 
W Velké Poříčí w dniu 1.2.2018

Karel Langr - Prezes Zarządu Hašpl as